Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на
човека“, No ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното
насилие, неговите видове и форми на прояви.
Докладът представлява обобщен анализ от проучване на законовата уредба в международен, европейски и национален план, свързан с нейното прилагане във връзка със защитата на деца и лица, преживели сексуално насилие.

Обхваща прилаганите дейности като работещ механизъм на международно, европейско и национално ниво, с цел превенция и защита правата на деца и лица, преживели сексуално насилие.
Проведен е и сравнителен анализ на практиката на национално ниво, който обхваща времеви период 2018 – 2021 година, като се прави паралелно сравнение между годините – 2018/2019 година и 2020/30.06.2021 година, свързан със законовата рамка и приложима и ефективна ли е тя за хората, преживели сексуално насилие.
Основният акцент на дейността е насочен към събиране на информация, която да бъде използвана в провеждането на кампания за повишаване на осведомеността за правата на човека в сферата на защитата от сексуално насилие.
В подкрепа на това проучване, се отзоваха и съдействаха с база данни Окръжни и Районни съдилища; Окръжни и Районни прокуратури; ОД на МВР; РДСП и ДСП, намиращи се на територията на Република България.
Изказваме нашата голяма БЛАГОДАРНОСТ към тях!

Целият доклад може да намерите тук!

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проект „В защита на правата на човека“

Box1 Module Variation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Button

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

 „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация "ДА" и консорциума от организации по проекта - Фондация "Асоциация Анимус", Фондация "Български адвокати за правата на човека, Фонд за превенция на престъпността ФОНД "ИГА" - и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.