Сексуалното насилие в България. Защитени ли са лицата пострадали от него?

  Медии, новини, електронна преса, непрекъснато тръбят и ни заливат с негативна информация на национално и международно ниво: „… Изнасилено малолетно дете …”; „… Извършени блудствени действия с дете на три години …“; „… Изнасилена и убита непълнолетна …“; „… Изнасилена жена …”; „… Пребита, изнасилена и ограбена възрастна жена …”; … Излъчвани национални и международни протести в защита и подкрепа на хората, преживели сексуално насилие …

Сексуалното насилие е феномен, който съществува във всяка държава, всяко общество, всяка етническа и религиозна група. Ставайки свидетели на случващото се – преживяно сексуално насилие; извършени блудствени действия и сексуално насилие от пълнолетно лице над малолетно дете; извършени блудствени действия от биологичен родител или роднина над малолетно или непълнолетно дете; деца, склонявани към проституция; деца склонявани към порнография и изнудване чрез киберпространството …,  ни кара да си зададем въпроса: Защитени ли са всички тези хора от Закона, какви мерки са взети и какви права имат Те?

Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на човека“, № ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното насилие, неговите видове и форми на прояви.

Прочети още: Сексуалното насилие в България. Защитени ли са лицата пострадали от него?

Трафик на хора в България-защитени ли са лицата пострадали от него

      Определян като „съвременното робство[1], трафикът на хора представлява тежко престъпление срещу личността, често извършвано в рамките на организирана престъпна дейност, грубо нарушение на основните човешки права, изрично забранено съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Противодействието, превенцията и осъждането на престъплението са залегнали като основни приоритети в стратегическите документи на ЕС. От първостепенно значение е навременното идентифициране, насочване, подкрепяне и подпомагане на потенциалните и реалните жертви на трафик, както и тяхната пълноценна реинтеграция. [2]

      Трафикът на хора опропастява живота на хората, като ги лишава от тяхното достойнство, свобода и основни права. Често това е насилствено престъпление, извършвано от организирани престъпни мрежи. То не би следвало да се допуска в съвременния свят.

       Трафикът на хора е дълбоко вкоренен в уязвимостта към бедност, полова неравнопоставеност, насилие срещу жени, липса на социална интеграция, липса на трудова заетост и достъп до образование, дискриминация и детски труд, липса на демократична култура, към въоръжени конфликти и след-конфликтни обстановки. Поради причините, посочени по-горе, справянето с този широко разпространен феномен изисква мултидисциплинарен подход, включващ представители на различни професионални сфери.

Прочети още: Трафик на хора в България-защитени ли са лицата пострадали от него

Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него?

      Насилието във всички негови форми днес в световен план се възприема като накърняване на основни човешки права като правото на живот, правото на лична свобода, правото на лична неприкосновеност (физическа и психическа), правото на лично достойнство, правото на неподлагане на мъчения или друго унизително отношение, правото на недискриминационно отношение и др. Насилието над жени като част от по-широкия проблем за насилието в междуличностните отношения също е драстично нарушение на тези права, с чието опазване и зачитане се ангажира и  Конституцията на Република България.

       Насилието над жени може да се дефинира в този смисъл като: „нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно да доведат до физически, сексуални, психологически или икономически увреждания или страдание за жените, включително заплахи за такива актове, принуда или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот“. Тази дефиниция разглежда насилието над жените като насилие, основано на пола, тоест произтичащо от неравенството между половете и различните полови роли/очаквания. Жените са основните жертви на насилието, основаващо се на пола. То може да се прояви като причиняване на физическо или психологическо страдание; сексуално насилие (включително изнасилване, сексуален тормоз); принудителен брак; трафик с цел сексуална експлоатация; принуждаване към проституция; дискриминация по полов признак; домашно насилие; др. Ето защо понятията „основано на пола насилие” и „насилието срещу жени” често се използват взаимозаменяемо.

Прочети още: Домашното насилие в България – защитени ли са лицата пострадали от него?

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.