Настоящия доклад е изготвен в рамките на Проект „В защита на правата на
човека“, No ACF/707 с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани – България по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021
година. Основната му цел е да запознае читателя със същността на сексуалното
насилие, неговите видове и форми на прояви.
Докладът представлява обобщен анализ от проучване на законовата уредба в международен, европейски и национален план, свързан с нейното прилагане във връзка със защитата на деца и лица, преживели сексуално насилие.

Обхваща прилаганите дейности като работещ механизъм на международно, европейско и национално ниво, с цел превенция и защита правата на деца и лица, преживели сексуално насилие.
Проведен е и сравнителен анализ на практиката на национално ниво, който обхваща времеви период 2018 – 2021 година, като се прави паралелно сравнение между годините – 2018/2019 година и 2020/30.06.2021 година, свързан със законовата рамка и приложима и ефективна ли е тя за хората, преживели сексуално насилие.
Основният акцент на дейността е насочен към събиране на информация, която да бъде използвана в провеждането на кампания за повишаване на осведомеността за правата на човека в сферата на защитата от сексуално насилие.
В подкрепа на това проучване, се отзоваха и съдействаха с база данни Окръжни и Районни съдилища; Окръжни и Районни прокуратури; ОД на МВР; РДСП и ДСП, намиращи се на територията на Република България.
Изказваме нашата голяма БЛАГОДАРНОСТ към тях!

Целият доклад може да намерите тук!

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта и при никакви обстоятелства не може да се
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
Проект „В защита на правата на човека“

Новини

Програма за подкрепа на пострадали:

Специализираната програма за подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие, основано на пола, с фокус върху жени и момичета от ромски произход и Превантивната работа с младежи са основна цел на настоящия проект. Той е надграждащ предходните инициативи на организациите в екипа заради фокуса си за работа с млади хора, иновативния елемент на посочените нови дейности.

Прочети още

За проекта

 „Проектът "В защита на правата на човека!" № ACF/707 се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 154 хил. евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "В защита на правата на човека!" е подобряване на прилагането на международните стандарти за защита правата на човека, провеждане на кампании за повишаване на осведомеността за правата на човека, вкл. чрез включване на млади хора, както и предоставяне на правна помощ и консултации за жертви на дискриминация и нарушения на човешки права.

 

Декларация

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фондация "Активни граждани България" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ДА и консорциума от организации по проекта - Сдружение Анимус Фондация „Български адвокати за правата на човека“, Фонд за превенция на престъпността ИГА ФОНД – и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд „Активни граждани България“.

За връзка с нас:

 
Консултативен център за пострадали от домашно насилие:
0879 26 01 01


Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.